Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Joral, alsmede op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool, zoals (maar niet beperkt tot) Eco Driving, Corporate Eco Driving, Rijangstbegeleiding, theorieles, etc. Deze algemene voorwaarden sommen alle afspraken op die nageleefd moeten worden door de Rijschool en door haar leerlingen.

 

Plichten rijschool

 1. De leerling krijgt theorie- en praktijkles van een rijinstructeur die is gebrevetteerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit (of door de bevoegde instantie van de Europese lidstaat waarin de instructeur woonachtig is, in overeenkomst met artikelen 6 en 7 van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties).
 2. De Rijschool is verantwoordelijk voor te controleren dat de instructeur daadwerkelijk in het bezit is van een instructietoelating, afgegeven door ofwel de Belgische staat ofwel door een andere Europese lidstaat, en de geldigheid daarvan.
 3. De Rijschool is verantwoordelijk voor het gedrag van de instructeurs die voor of in naam van de Rijschool rijles geven en/of diensten verlenen. Eventueel ongepast gedrag dient zo snel mogelijk te worden gemeld aan leidinggevend of administratief personeel, waarna deze gepaste maatregelen zal nemen.
 4. Indien een geschil tussen leerling en instructeur, dat voortvloeit uit ongepast gedrag, niet naar tevredenheid kan worden opgelost, heeft de leerling het recht de overeenkomst per direct te beëindigen met recht op terugbetaling van reeds betaalde maar nog niet gevolgde lessen (volgens de formule: [betaalde bedrag ÷ aantal lessen dat werd betaald] x aantal niet-gevolgde lessen).
 5. De Rijschool is verantwoordelijk voor het in goede staat verkeren van de voertuigen die zij gebruikt, en voor het voldoen van deze voertuigen aan de wettelijke en administratieve eisen die aan dergelijke voertuigen worden gesteld. Indien de leerling lessen krijgt of heeft gekregen in een voertuig of voertuigen waarvan op enig moment blijkt dat die niet voldeed/voldeden aan dergelijke wettelijke en/of administratieve eisen op het moment van de les/lessen, heeft de leerling recht op terugbetaling van het bedrag/de bedragen die voor die lessen werden betaald, terwijl deze les/lessen wel blijft/blijven tellen als praktijklesuren zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998, Afdeling 4, Artikel 15.
 6. Het praktijkexamen wordt door de Rijschool gereserveerd binnen 2 weken na betaling van de kosten van de examenbegeleiding (€ 75). Een examenvergoeding van € 36 dient direct aan het examencentrum te worden betaald.
 7. De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de leerling rijles kreeg. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 8. Wat de praktische lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend.
 9. De rijles moet volledig worden benut voor de leerling; het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben zoals boodschappen doen, koffie drinken, constant telefoneren, slapen, uit het raam staren en dergelijke.
 10. De instructeur moet tijdens de lestijd ook effectief lesgeven of taken uitvoeren die daarmee direct te maken hebben (zoals les of uitleg geven of het verrichten van administratieve handelingen die verband houden met de rijles (zoals een volgende afspraak boeken, het invullen van de voortgangskaart van de leerling of het bespreken of evalueren van diens voortgang). Dergelijke administratieve taken zullen normaliter, maar niet noodzakelijkerwijs, plaats vinden aan het einde van de les, tijdens de laatste 10 minuten van de les, zoals toegestaan door de wet.
 11. De Rijschool heeft een goede bedrijfsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurt waardoor een leerling materiële schade lijdt of lichamelijk letsel oploopt.
 12. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden of een andere vorm van overmacht, wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

Plichten leerling

 1. Om autorijlessen te volgen moet je 17 jaar zijn. Om praktisch rijexamen te mogen afleggen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een voorlopig rijbewijs dat minstens 3 maanden vòòr de examendatum is afgegeven. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben en een voorlopig rijbewijs, indien de leerling daarvan in het bezit is.
 2. De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. In geval van rijlessen voor het voorlopig rijbewijs VRB18M is dit de rijschool. In het geval van Vrije Begeleiding, Eco Driving, Corporate Eco Driving of Rijangstbegeleiding is dit de locatie die de leerling met de instructeur heeft afgesproken. Indien er geen locatie was afgesproken of indien de locatie niet duidelijk werd gecommuniceerd, zal worden aangenomen dat de startlocatie het huisadres van de Leerling is.
 3. Is de leerling iets te laat en laat deze niet weten hoe laat hij/zij zal arriveren, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Na 10 minuten zonder enig bericht is de instructeur niet verplicht nog langer te wachten en heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.
 4. De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. De Leerling dient dit 48 uur van te voren melden; anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de reeds gereserveerde tijd.
 5. Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld : het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.
 6. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool.
 7. Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 8. Bij schade ontstaan als gevolg van het verzwijgen van of oneerlijkheid over de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht deze schade te verhalen op de leerling.

 

Betaling

 1. Betalingen te worden voldaan vòòr aanvang van iedere les.
 2. Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaaltermijnen uiterlijk 2 weken na de vervaldatum voldaan te zijn; gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.
 3. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
  1. 5 Werkdagen na de vervaldatum van een factuur ontvangt de Leerling een betalingsherinnering.
  2. 5 Werkdagen na het versturen van deze betalingsherinnering wordt de Leerling via aangetekende post in gebreke gesteld. Op dat moment heeft de Rijschool het recht € 7 herinneringskosten in rekening te brengen.
  3. 5 Dagen nadat deze ingebrekestelling via aangetekende post is verstuurd zal de Rijschool beroep doen op de diensten van een incassobureau teneinde betaling van de verschuldigde gelden te bekomen. In dit geval zullen de totale kosten worden vermeerderd met de werkelijke incassokosten, met een minimum van € 50.
 4. De Rijschool mag rente gaan berekenen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de vervaldatum van de factuur. Deze rente bedraagt de wettelijke rente op jaarbasis vermeerderd met 2%.

 

Examen

 1. De rijschool behoudt zich het recht voor geen examen te reserveren of een gereserveerd examen te annuleren, indien de instructeur van de leerling of de rijschooldirecteur van mening is dat de leerling niet geschikt of klaar is voor het praktische rijexamen.
 2. Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, moet de leerling de kosten (à € 25) dragen die het examencentrum de rijschool aanrekent voor dit niet-afgelegde examen. In dit geval komt het examen te vervallen.
 3. Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens weersomstandigheden zoals ijzel of sneeuw, dan behoudt de leerling het recht op de examenbegeleiding waarvoor deze heeft betaald, zij het op een later tijdstip of op een andere dag.

 

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten

 1. De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te ontbinden indien:
  1. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie aan de Rijschool heeft verstrekt (zie artikel 2.6).
  2. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de voortgang van de lessen.

 

Aanvullende afspraken

 1. De Rijschool kan, indien nodig, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
 2. Deze algemene voorwaarden zullen ook dan nog op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

 

Lespakketten

 1. Indien de leerling nog niet toe is aan het praktijkexamen, behoudt de rijschool het recht voor om geen examen te reserveren. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief voor Vrije Begeleiding. Deze lessen dienen per les te worden betaald.
 2. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen examen worden gereserveerd of afgenomen. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

 

Vrijwaring

 1. Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan geldt het volgende:
  1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
  2. Als de leerling zich opzettelijk zodanig misdraagt of gedraagt dat er ondanks verbaal of fysiek ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 2. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed te verkeren van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding tijdens een les blijkt dat de leerling onder invloed was ten tijde van het ongeval, kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld voor alle eventuele materiële of stoffelijke schade.
 3. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk aangegeven op de verpakking van dergelijke geneesmiddelen. Ook in dat geval kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld voor daaruit voortvloeiende materiële of stoffelijke schade. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen gebruikt of wanneer je die begint te gebruiken.
 4. De Leerling dient de Rijschool uit eigen beweging te melden of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval geen rijles volgen. Als de leerling een dergelijk rijverbod of ontzegging of verval van het recht tot sturen heeft verzwegen en tóch rijlessen neemt, zal de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan derden.